Inloggen


Inloggen Registreer
X

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

ALGEMENE HANDELS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN POLYMEDS B.V.
1 Definities
- Polymeds: Polymeds B.V., statutair gevestigd te Groningen;

- Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die zaken van Polymeds afneemt in het kader van zijn handels-, bedrijfs- ambachts- of beroepsactiviteit;
- Voorwaarden: deze algemene handels- en leveringsvoorwaarden;

2 Toepasselijkheid en wijziging Voorwaarden
1. Deze Voorwaarden gelden op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, overige diensten of rechtsbetrekking tussen Polymeds en Wederpartij, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Een verwijzing door Wederpartij naar de eigen algemene (handels-) voorwaarden wordt door Polymeds uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij partijen voor het sluiten van de overeenkomst schriftelijk anderszins afspreken.
3. Polymeds heeft het recht de Voorwaarden te wijzigen en vanaf doorvoering van de wijziging zijn de gewijzigde Voorwaarden op bestaande rechtsbetrekkingen en overeenkomsten van toepassing.
4. Gewijzigde Voorwaarden zullen door Polymeds tijdig worden bekend gemaakt en in werking treden 30 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.
5. Indien enige bepaling van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven. Wederpartij en Polymeds zullen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

3 Offertes
1. Alle offertes van Polymeds zijn voor beide partijen vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
2. Polymeds is slechts aan de offertes gebonden, nadat een opdracht houdende verkoop of het verrichten van diensten definitief en zonder voorbehoud schriftelijk door haar is bevestigd.
3. De door Polymeds verstrekte factuur geldt eveneens als orderbevestiging in de gevallen dat Polymeds de bestelling door Wederpartij onmiddellijk na bestelling aan Wederpartij uitlevert.

4 Prijs en betaling
1. Alle prijzen van door Polymeds te leveren goederen en of diensten gelden netto zonder kortingen en voor Wederpartij exclusief BTW of andere rechten of belastingen. Bij bestellingen van goederen onder € 200,-- komen de bezorgkosten voor Wederpartij.
2. Indien Polymeds met Wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Polymeds niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Polymeds kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.
3. Polymeds zal de door Wederpartij verschuldigde prijs door middel van een factuur in rekening brengen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de door Polymeds aangegeven wijze in Euro. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Polymeds is ontvangen. Wederpartij komt geen beroep op opschorting of verrekening toe.
4. Wederpartij zal, zonder dat sommatie en ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim zijn bij niet-stipte nakoming van zijn betalingsverplichting. Indien Wederpartij in verzuim is, is deze 1,5% rente per maand over het factuurbedrag tot aan de dag van algehele voldoening aan Polymeds verschuldigd.
5. In het geval Wederpartij in verzuim is, zal al hetgeen Polymeds van Wederpartij te vorderen heeft – uit hoofde van welke overeenkomst dan ook – terstond en geheel opeisbaar zijn. In dat geval zal Polymeds eveneens bevoegd zijn de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Wederpartij is alsdan aansprakelijk voor alle door Polymeds geleden schade van welke soort dan ook, onder meer bestaand uit winstderving, transportkosten en uit kosten van de ingebrekestelling. Wederpartij is in dergelijke gevallen eveneens de buitengerechtelijke incassokosten conform de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) aan Polymeds verschuldigd.
6. Indien Wederpartij meent dat het bedrag van de factuur onjuist is, dient Wederpartij de bezwaren voor de vervaldatum van de factuur zoals bedoeld onder lid 3 schriftelijk aan Polymeds kenbaar te maken. Indien niet tijdig bezwaar gemaakt wordt, is het recht bezwaar te maken tegen de hoogte van de factuur vervallen. Na ontvangst van het bezwaar zal Polymeds een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Het gedeelte van het factuurbedrag waartegen geen bezwaar wordt gemaakt blijft opeisbaar. Betaling van dat gedeelte mag dan ook niet worden opgeschort.
7. Door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
8. Onverminderd het elders in deze Voorwaarden bepaalde wordt een overeenkomst met Wederpartij zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring naar keuze van Polymeds ontbonden en/of beëindigd op het tijdstip waarop Wederpartij faillissement of surséance van betaling aanvraagt, indien beslag wordt gelegd op zaken van Wederpartij, Wederpartij onder curatele wordt gesteld of indien de Wet schuldsanering voor natuurlijke personen op hem wordt toegepast of wanneer Wederpartij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en zekerheid voor de betaling stelt. Op het in de vorige zin bedoelde tijdstip worden alle vorderingen op Wederpartij terstond opeisbaar en vatbaar voor compensatie.
9. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Wederpartij naar het oordeel van Polymeds daartoe aanleiding geeft, is Polymeds gerechtigd van Wederpartij te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Polymeds te bepalen vorm. Indien Wederpartij nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Polymeds gerechtigd onverminderd haar overige rechten, de verder uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Wederpartij aan Polymeds uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
10. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Wederpartijen, voor zover de overeenkomst ten behoeve van de gezamenlijk Wederpartijen strekt, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

5 Levering
1. Tenzij anders is overeengekomen (zie 4.1), geschiedt levering binnen Nederland franco huis/bedrijf van de Wederpartij of een door deze aangegeven andere bestemmingsplaats
2. Wederpartij is verplicht de goederen en of diensten af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

3. Indien Wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor risico van Wederpartij. Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
4. Levertermijnen en/of leverdata worden door Polymeds naar beste weten opgegeven en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Zij kunnen echter nimmer beschouwd worden als fatale termijnen c.q. -data, een en ander tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
5. Overschrijding van genoemde termijnen c.q. data door Polymeds, door welke oorzaak ook, zal Wederpartij geen recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor Wederpartij uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere met Polymeds gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, tenzij er sprake is van een onredelijke overschrijding van de levertijd.
6. Alvorens een beroep te kunnen doen op ontbinding van de overeenkomst dient Wederpartij Polymeds bij aangetekend schrijven in gebreke te stellen en daarbij een redelijke termijn (van minimaal 8 werkdagen) te stellen waarbinnen Polymeds alsnog dient na te komen.
7. Wederpartij heeft nimmer recht op ontbinding van de overeenkomst wegens niet-tijdige levering door Polymeds indien deze niet-tijdige levering te wijten is aan overmacht aan de zijde van Polymeds, tenzij deze overmacht situatie langer voortduurt dan 3 maanden..
8. Het is Polymeds toegestaan verkochte goederen en of diensten in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Polymeds bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
9. Polymeds behoudt zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien Wederpartij een verplichting uit deze Voorwaarden, of de overeenkomst jegens Polymeds niet nakomen en deze niet-nakoming opschorting rechtvaardigt. De verplichting van Wederpartij tot nakoming van de overeenkomst en de Voorwaarden blijft gedurende de tijd van opschorting bestaan.
10. Tot beëindiging van de opschorting van uitvoering van de overeenkomst wordt overgegaan, als blijkt dat Wederpartij binnen een door Polymeds gestelde termijn alsnog zijn verplichtingen is nagekomen.

6 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Polymeds geleverde goederen blijven eigendom van Polymeds totdat Wederpartij alle verplichtingen uit alle met Polymeds gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. Door Polymeds geleverde goederen, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
3. Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden noch deze op enige andere wijze te bezwaren.
4. Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Polymeds danwel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Polymeds haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Polymeds zich dan zullen bevinden en die goederen aldaar mee te nemen.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht Polymeds zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
6. Alle risico van beschadiging dan wel geheel of gedeeltelijk verloren gaan van de gekochte goederen gaat onmiddellijk na levering op Wederpartij over. Wederpartij blijft tegenover Polymeds aansprakelijk voor de bewaring in goede staat van de geleverde goederen tot de volledige betaling van de overeengekomen prijs.

7 Recht van reclame van Wederpartij
1. Wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna te (laten) onderzoeken en na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt.
2. Reclames dienen door Wederpartij binnen 5 dagen na ontvangst van de geleverde goederen – of indien sprake is van onzichtbare gebreken onverwijld, doch in ieder geval binnen 5 dagen, na ontdekking daarvan – schriftelijk aan Polymeds te worden medegedeeld. Wederpartij zal Polymeds gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid stellen eventuele gebreken aan het geleverde op te heffen, zonder recht te hebben op enigerlei schadevergoeding. Bij gebreke van tijdige melding van het reclamerecht komt dit uit dien hoofde te vervallen.
3. Ook indien Wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
4. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Polymeds worden geretourneerd. Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat het goed in de originele verpakking (zoveel mogelijk in tact gelaten zonder opgeplakte stickers / biljetten) met gedegen omverpakking aan Polymeds teruggestuurd wordt. Tevens dient de aankoop bon bij het retour meegezonden te worden.

8 Aansprakelijkheid
1. Polymeds is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, die de Wederpartij/Consument of een derde lijdt in verband met of voortvloeiende uit de met Polymeds aangegane overeenkomst dan wel in verband met of voortvloeiende uit (onrechtmatig) handelen door Polymeds. Deze uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade, geleden door Wederpartij of derden, rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld dan wel bewuste roekeloosheid van Polymeds of van diens tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevende medewerkers.
2. Voor zover er in rechte mocht komen vast te staan dat de in lid 1 omschreven beperking van de aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, dan geldt dat het door Polymeds te betalen bedrag ter zake van schadevergoeding nooit hoger zal zijn dan het bedrag dat de verzekeraar van Polymeds uitkeert ter zake van het schadegeval. Indien de verzekeraar in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Polymeds wel aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Polymeds beperkt tot – naar keuze van Polymeds - een herlevering van het gebrekkige goed, dan wel de restitutie van het factuurbedrag van de desbetreffende goederen of diensten.
3. In alle gevallen geldt dat Polymeds nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade waaronder onder andere begrepen wordt inkomsten- en winstderving, gevolgschade, schade wegens vertraging in bedrijfsactiviteiten en wegens bedrijfsstagnatie, schade wegens productieverlies, verlies van arbeidsuren en/of tevergeefs gemaakte arbeidskosten. De Wederpartij dient zich desgewenst zelf tegen deze schades te verzekeren.
4. ledere vordering jegens Polymeds vervalt door het enkele verloop van een jaar nadat de vordering jegens Polymeds is ontstaan.
5. Wederpartij is gehouden Polymeds, alsmede de door hem ingeschakelde derde(n), te vrijwaren voor enige aanspraken van derden wegens vergoeding van schade ten gevolge van het gebruik of toepassing van de geleverde goederen of diensten
6. Mededelingen van de zijde van Polymeds over kwaliteit of andere eigenschappen van de goederen zijn voor haar slechts bindend indien deze schriftelijk zijn gedaan met de onmiskenbare bedoeling een bindende mededeling te geven.
7. Ter zake door Polymeds verstrekte diensten en adviezen heeft te gelden dat Polymeds een inspanningsverplichting en geen resultaatverbintenis dienaangaande met Wederpartij aangaat. Tevens heeft te gelden, dat door Polymeds verstrekte adviezen nimmer in de plaats komen van de bij de geleverde goederen ingesloten instructies / bijsluiter. De Wederpartij is voorts zelf verantwoordelijk te controleren of het gekochte geen verboden middelen bevat die op (bijvoorbeeld) een dopinglijst staan.
8. Polymeds is nimmer aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst, enige daaruit voortvloeiende schade van welke soort dan ook dan wel enig andere onrechtmatig handelen van Polymeds, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden voor zover deze aansprakelijkheid het gevolg is van een overmacht situatie.

9 Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
1. Van overmacht aan de zijde van Polymeds is sprake indien Polymeds na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van onder meer, doch niet uitsluitend, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, blikseminslag, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de leveringen van energie, alles zowel in het bedrijf van Polymeds als bij derden van wie Polymeds de goederen betrekt, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Polymeds ontstaan.
2. Polymeds heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Polymeds haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Indien Polymeds bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
4. Polymeds is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Wederpartij indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
5. In geval van tijdelijke overmacht is Polymeds gerechtigd de levertijd, c.q. de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienden te worden verricht, te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering c.q. presteren geldt. Indien de tijdelijke overmacht langer dan twee maanden duurt, zal de Wederpartij gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden. Laatstbedoeld recht vervalt evenwel zodra de situatie van tijdelijk overmacht zal zijn opgeheven en het recht tot ontbinding nog niet is ingeroepen.

10 Geheimhouding
1. Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van en over de andere partij.
2. Voorts nemen partijen tevens de verplichting op zich eventuele derden die betrokken zijn bij uitvoering van de overeenkomst een zelfde verplichting tot geheimhouding op te leggen.
3. Polymeds is niet gerechtigd de informatie die aan haar door Wederpartij ./ Consument ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot en ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Polymeds voor zichzelf optreedt in een civiele of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

11 Slotbepaling
1. De administratie van Polymeds levert volledig bewijs op tussen partijen, één en ander behoudens tegenbewijs.
2. Alle geschillen die naar aanleiding van een door Polymeds met Wederpartij gesloten overeenkomst – dan wel rechtsbetrekking tussen partijen – ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen.
3. Op de tussen partijen totstandgekomen overeenkomst(en) is het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.